De
echte
prijs
van ons
eten

Teken
hier
de
petitie

De echte prijs van
ons eten

0% btw op biologische voeding is een koopje voor de belastingbetaler. Diverse wetenschappelijke studies wijzen op de maatschappelijke voordelen van biologische landbouw. Biologische bedrijven stoten minder CO2 uit, hebben een betere bodemkwaliteit en minder last van bodemerosie. Ze veroorzaken minder water- en milieuvervuiling. Biologische landbouwmethoden leiden ook tot behoud van biodiversiteit, dus meer variatie in planten, dieren, insecten en microben. Biologische landbouw is goed voor de bijen en andere insecten en levert daarmee een positieve bijdrage aan de bestuiving van onze voedingsgewassen. Biologische boeren vertrouwen op de kracht van de natuur en dat zorgt uiteindelijk voor meer veerkracht en herstelvermogen bij mens, dier en natuur. Dat bespaart geld, nu én in de toekomst.

Schoon drinkwater

Schoon drinkwater

In Nederland hebben we geluk. Bij ons komt fris en schoon drinkwater in onbeperkte mate uit de kraan. Dit is echter (…)

In Nederland hebben we geluk. Bij ons komt fris en schoon drinkwater in onbeperkte mate uit de kraan. Dit is echter minder vanzelfsprekend dan het lijkt want voordat jij je glas kunt vullen, heeft het waterwinbedrijf er al veel werk aan gehad om het te zuiveren. Schoonmaken kost geld. En hoe vuiler het grond- of oppervlaktewater, hoe duurder het schoonmaken is. Daarom vinden de drinkwaterbedrijven het belangrijk dat de bodem en de rivieren zo schoon mogelijk blijven. Overbemesting en bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw zijn grote vervuilers van onze waterbronnen. Uit recent onderzoek van het RIVM blijkt dat in een kwart van onze drinkwaterwinputten restanten van bestrijdingsmiddelen is aangetroffen. Een keer raden welke maatregel de experts voorstellen? Het inzetten van biologische of duurzame landbouw. Want hoe schoner de waterbron blijft, hoe makkelijker en goedkoper het is om schoon kraanwater te leveren.

Wist je dat in niet-Westerse landen de controle op het gebruik van bestrijdingsmiddelen minder streng is dan bij ons? Met de keuze voor biologische koffie, cacao en bananen weet je zeker dat bij de teelt ervan geen gif in het watermilieu van de (sub)tropische landen is terechtgekomen.

Wist je dat de gangbare katoenteelt het meest vervuilend is? Van het wereldwijde gebruik wordt 24% van de pesticiden en 11% van de insecticiden op de katoenplanten gespoten. Behalve dat deze chemicaliën de rivieren en de bodem vervuilen, zijn ze ook erg giftig voor de katoenarbeiders. De keuze voor biologisch katoenen textiel, watten en tampons is een belangrijke investering in een schoon milieu voor mens en dier.

Wist je dat de marktprijzen en marges voor gangbare boeren te laag zijn om duurzaam te kunnen werken? Supermarkten hebben veel inkoopmacht waardoor het gebruik van bestrijdingsmiddelen onvermijdelijk blijft. Hoogleraar politicologie Herman Lelieveldt schreef hierover het boek 'De Voedselparadox' waarin hij pleit voor ingrijpen door de overheid. Kijk hier verder.

Leefbaar klimaat

Leefbaar klimaat

Hoeveel kost het opruimen van de klimaatschade door de uitstoot van een ton CO2? Diverse slimme mannen en (…)

Hoeveel kost het opruimen van de klimaatschade door de uitstoot van een ton CO2? Diverse slimme mannen en vrouwen hebben daar hun hoofd op gebroken, zo ook onderzoekers van Stanford University. Volgens hen is ‘The social cost of carbon’ 190 euro per ton CO2. Als de vervuiler dit zelf moet gaan betalen zal dat leiden tot aanzienlijk hogere kostprijzen van stroom, gas, vervoer en voedsel. Een gemiddeld Nederlands huishouden veroorzaakt per jaar 8 ton aan CO2 door het gebruik van fossiele brandstoffen voor stroom, gas en vervoer. Oftewel, dat kost 1520 euro per jaar. Ook ons voedsel zal flink duurder worden, maar hoeveel meer een pak melk of bos wortels gaat kosten is nog niet doorberekend. Hoe dan ook, je kunt maar beter voorkomen dat die CO2 de lucht ingaat. Als je dan naar de landbouw kijkt, kun je het beste een voorbeeld nemen aan de biologische boeren. Nederlandse biologisch melkveehouders en akkerbouwers werken klimaatvriendelijk en soms zelfs helemaal klimaatneutraal. Deze conclusie trekken CLM Onderzoek en Advies en het Louis Bolk Instituut uit modelberekeningen en literatuuronderzoek. De biologische melkveehouderij is gemiddeld zo'n 10 tot 20 procent klimaatvriendelijker dan gangbare melkveehouderij, met name door het gebruik van regionaal veevoer en het vastleggen van organische stof in permanent grasland. Biologische melkveehouders gebruiken ook nauwelijks tot geen geïmporteerde soja, en daarmee voorkomen ze ontbossing en dus CO2-uitstoot in het Amazonegebied. Biologische akkerbouw scoort vooral goed omdat ze geen kunstmest gebruiken. Zowel biologische melkveehouders als akkerbouwers leggen koolstof en daarmee CO2 vast in hun akkers en permanente weilanden. Daardoor is de organischestofbalans bij zowel biologische veehouders als akkerbouwers doorgaans positief, terwijl die in de gangbare landbouw al jaren daalt.

Wist je dat we het CO2 probleem bijna helemaal met duurzame landbouw kunnen oplossen? Als wereldwijd de organischestofbalans in landbouwgrond met 4 ppm per jaar groeit, dan kunnen we het teveel aan CO2 in de lucht weer terugbrengen in de bodem.
Kijk voor meer info op www.4p1000.org

Wist je dat slechts 1 procent van de landbouwgrond in de wereld momenteel gebruikt wordt voor biologische landbouw? De transitie naar duurzame landbouw kan dan ook een enorme impact hebben op het terugdringen van de klimaatverandering.

Grote Biodiversiteit

Grote Biodiversiteit

Biodiversiteit is essentieel voor al het leven op aarde. Zowel voor de productie van voedsel, zuurstof, biomassa als (…)

Biodiversiteit is essentieel voor al het leven op aarde. Zowel voor de productie van voedsel, zuurstof, biomassa als drinkwater zijn we afhankelijk van biodiversiteit. Het inschatten van de monetaire waarde van biodiversiteit is een moeilijke en omstreden oefening. Het IUCN schat dat de waarde van de goederen en diensten die ecosystemen leveren op zo’n 33.000 miljard dollar per jaar, oftewel ruim twee keer het BBP van de gehele Europese Unie. Het is dan ook een duur grapje dat de soortenrijkdom wereldwijd gemiddeld met 30% is afgenomen. En – houd je vast – in Nederland is zelfs 85% van onze soortenrijkdom verdwenen. De discussie over biodiversiteit heeft recent een nieuwe dimensie gekregen. Uit Duits-Nederlandse onderzoek blijkt namelijk dat onze insectenpopulatie dramatische is afgenomen. Alle natuurmaatregelen van de afgelopen jaren ten spijt, holt de biodiversiteit nog steeds keihard achteruit. Een herstelplan van de biodiversiteit is volgens wetenschappers en natuurorganisaties alleen mogelijk met natuurinclusieve biologische landbouw.

Wist je dat in Zuid China de honingbij al helemaal is verdwenen? Voor altijd. Giffen zitten te diep geworteld in de natuur, waardoor bijen er niet meer kunnen leven. Zodra de fruitbomen in bloei staan worden deze dus niet meer bestoven door de honingbij maar door mensenhanden. Ontelbare kinderen moeten de bomen in boomgaarden voortaan inklimmen en met kwastjes gemaakt van veren, bloem voor bloem stuifmeel overbrengen.

Wist je dat de biodiversiteit op biologische landbouwbedrijven gemiddeld 34 procent hoger ligt dan in de gangbare landbouw?

Wist je dat neonicotinoïden de mede-veroorzaker zijn van de massale bijensterfte? Soms bereiken deze middelen ook de gewassen van de biologische buurman, die zijn productie vanwege contaminatie niet meer kan verkopen, terwijl hij deze vervuiling niet heeft veroorzaakt. Bio-boeren gebruiken immers geen chemisch-synthetische middelen. Toch krijgen zij, net als de insecten, wel de rekening gepresenteerd.

Vruchtbare bodem

Vruchtbare bodem

De bodem is gul. Als we er zorgvuldig mee omgaan, kunnen we er eeuwenlang van oogsten. Toch is wereldwijd 33% (…)

De bodem is gul. Als we er zorgvuldig mee omgaan, kunnen we er eeuwenlang van oogsten. Toch is wereldwijd 33% van onze landbouwgrond in accuut gevaar. We merken het niet – nog niet – omdat we nog nooit zoveel voedsel tot onze beschikking hadden als vandaag de dag. Tegelijkertijd was de bodem ook nog nooit zo uitgeput. Met name door de afgetakelde bodemstructuur verliezen we bodems in een tempo van 30 voetbalvelden per minuut, aldus de cijfers van de FAO. Van Drenthe tot landbouwgebieden in Afrika en Zuid-Amerika hebben boeren te maken met verstuiving, uitspoeling en landverschuivingen die puur te wijten zijn aan intensieve voedselproductie met kunstmest, bestrijdingsmiddelen, monoculturen en zware landbouwmachines. Het verlies van bodems kunnen we een halt toeroepen met duurzaam bodembeheer, zoals biologische boeren dat doen. Door het gebruik van compost, dierlijke mest, vruchtwisseling en gewassen die diep wortelen ontstaat er niet alleen een vruchtbare maar ook een veerkrachtige bodem met een goede structuur. Met name die weerbaarheid komt goed van pas in een veranderend klimaat. Want bij extreme regenval neemt de bodem beter water op en bij extreme droogte houdt de bodem beter water vast. Dit voorkomt niet alleen erosie van landbouwgrond maar het geeft ook meer zekerheid voor een goede oogst. Hoewel biologische landbouw momenteel 8 tot 25 procent minder opbrengst heeft dan conventionele landbouw zal dat dankzij goed bodembeheer in de toekomst wel eens precies andersom kunnen zijn.

Wist je dat de bodem een filter is van regenwater en een opslagplaats voor grondwater? Behalve in voedsel voorziet de bodem ons dus ook van schoon drinkwater.

Wist je dat compost de bodem beschermt tegen uitdrogen? Een bodem die rijk bemest is met compost kan langere periodes van droogte overbruggen.

Wist je dat een gebrek aan regenwormen voor wateroverlast kan zorgen? De diertjes maken van de bodem een soort spons omdat ze er veel diepe gangen in graven. Als het hard regent, kan deze 'spons' het regenwater snel opzuigen. Leer er hier meer over.

Gezondheid van mens en dier

Gezondheid van mens en dier

De gezondheid van mensen kan niet los gezien worden van gezonde ecosystemen met een gezonde bodem, (…)

De gezondheid van mensen kan niet los gezien worden van gezonde ecosystemen met een gezonde bodem, gewassen en dieren. Ook uit diverse onderzoeken blijkt dat je voeding met resten van bestrijdingsmiddelen maar beter kunt vermijden. De grootste risicogroep zijn (ongeboren) kinderen. Pesticiden kunnen in hun groeiende brein beschadigingen aanrichten, zoals een verlaging van het IQ en een negatieve invloed op de cognitieve ontwikkeling. Hoewel het kinderbrein het meest gevoelig is lopen ook volwassenen risico. Volgens het rapport is er van minstens 100 verschillende pesticiden bekend dat zij ook nadelige neurologische effecten hebben op het volgroeide brein. Daarnaast vermoedt men steeds meer dat de chemicaliën ook kanker en vruchtbaarheidsproblemen kunnen veroorzaken. De onderzoekers maken zich in het bijzonder zorgen over het zogenoemde ‘cocktail effect’. Want we worden niet aan een paar stoffen blootgesteld, maar aan meerdere tegelijk. De precieze invloed van een dergelijke cocktail is nog onvoldoende bekend. Want een lage dosis stoffen die los van elkaar geen effect hebben, kunnen dat gecombineerd ineens wel hebben. Hoeveel de consumptie van biologische voeding de maatschappij kan besparen aan zorgkosten, is niet bekend. Een ding weet je wél zeker: je eigen gezondheid en die van je kinderen is onbetaalbaar!

Wist je dat biologische melk gezonder is dan reguliere melk? Omdat de koeien meer buiten komen en voornamelijk verse grasklaver eten bevat hun melk 60% meer omega-3 en 38% meer CLA vetzuren dan gangbare melk.

Wist je dat biologisch groente en fruit 20 tot wel 70% meer antioxidanten, zoals vitamine C en E, kunnen bevatten en dat ook het gehalte sporenelementen hoger is? Dit komt onder meer omdat biologische gewassen altijd in de grond verbouwd wordt en rustig kunnen groeien.

Wist je dat mannen die veel fruit en groente eten waarop pesticiden zijn blijven hangen, minder zaadcellen hebben? En die zaadcellen zijn ook nog eens van een mindere kwaliteit.

Doe mee!
Geen btw op bio

Een boodschappentas met biologische voeding lijkt misschien een paar euro's duurder maar eigenlijk klopt dat niet. Biologische voeding zou zelfs relatief goedkoper zijn als de maatschappelijke kosten voor milieu en gezondheid meegeteld worden in de prijs van eten. De productie van biologische voeding bespaart de belastingbetaler aantoonbaar veel geld. Daarom is het krom dat er belasting zit op biologische producten. Wij, ondernemers van biologische speciaalzaken, komen dan ook in actie om wat krom is recht te zetten. Vind jij ook dat we de echte prijs voor eten moeten betalen? Doe mee! Teken dan hier de petitie: geen btw op bio.

Ons doel: in 100 dagen naar 0%. Oftewel, in de eerste 100 dagen van het kabinet willen we dat ze een slimme keuze maken en biologische voeding vrijstellen van elk percentage btw.

Initiatiefnemers

 • Biowinkelvereniging
 • Odin
 • Natuurwinkel
 • Ekoplaza
 • Gimsel
 • Diverse formule vrije biologische 
 speciaalzaken
 • Bionext ( In samenwerking met )

Samenwerkende
Partners

 • Natue & More
 • Eko
 • Eko
 • Demeter
 • Fairtrade
 • MSC
 • Nature & More
 • Eko
 • Europees Biologisch Keurmerk
 • Demeter
 • Fairtrade | Max Havelaar
 • MSC

Alle aangesloten
biologische -en boerderijwinkels.
bekijk webwinkels